Unwembi Vision and Mission

Our Vision

To combine creative passion with digital technology, so that we provide the definitive solution in digital communications and digital marketing, throughout Southern Africa.

Ukuhlanganisa isifiso esinaso sokwakha into esiyifunayo kanye nobuchwepheshe bedijithali, ukuze silethe isixazululo esiwujuqu kwezokuxhumana nezokukhangisa ngedijithali, kulo lonke elaseNingizimu Afrika.

Ukuhlanganisa umdla wesakhono sokuveza into entsha nobuchwepheshe sikwazi ukuveza imiphumela eqinisekileyo kubuchwephesho bezonxulumano nokupapasha, kumazantsi e-Afrika.

Our Mission

To help our clients clearly define what they want to communicate, to whom and how in the digital space, by combining our experience and focus on service excellence, with impressive content and innovative use of technology.

Ukusiza amaklayenti ethu ukuba akuveze ngokucacile lokho afuna ukukusho nalowo afuna ukuxhumana naye esebenzisa yona idijithali, ngokuthi sihlanganise ulwazi lwethu esesinalo kakade futhi sigxile ekwenzeni umsebenzi oncomekayo ngokuzisebenzisa ngobuhlakani ezobuchwepheshe.

Ukunceda abathengi bethu ukuze bakwazi ukuhlela ngokucacileyo izinto abafuna ukunxulumelana ngazo, koobani nakanjani kwiimeko zobuchwepheshe, ngokudibanisa amava ethu nokuqwalasela iindlela eziphucukileyo zokunikeza iinkonzo, ngendlela eza kuqaqamba nethexhaxha ukusebenzisa ubuchwepheshe.